Toán học

Một số dạng bài tập về thời gian lớp 3 hay nhất

A – Lý thuyết một số dạng bài tập về thời gian lớp 3

Một số dạng bài tập về thời gian lớp 3 hay nhất

1. Các ngày trong một tháng

– 30 ngày có tháng chín, tháng tư, tháng sáu và tháng mười một.

– Tất cả các tháng khác có ba mươi mốt ngày.

– Trừ tháng hai có hai mươi tám ngày hoặc hai mươi chín ngày trong năm nhuận.

2. Phép cộng tuần và ngày

Cách để cộng tuần và ngày

– Cộng các tuần với nhau.

– Cộng các ngày với nhau.

– Nếu tổng số ngày lớn hơn hoặc bằng 7 thì ta thực hiện các bước sau:

+ Lấy tổng số ngày trừ đi 7.

+ Tăng tổng số tuần lên thêm 1.

+ Lặp lại quá trình nếu tổng số ngày vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 7.

Thí dụ: Cộng 4 tuần 5 ngày với 2 tuần 4 ngày.

– Cộng các tuần với nhau. (4 tuần + 2 tuần = 6 tuần)

– Cộng các ngày với nhau. (5 ngày + 4 ngày = 9 ngày)

– Do tổng số ngày lớn hơn 7 nên ta thực hiện tiếp các bước sau:

+ Lấy tổng số ngày trừ đi 7. (9 ngày – 7 ngày = 2 ngày)

+ Tăng số tuần lên thêm 1. (6 tuần + 1 tuần = 7 tuần)

+ Do số ngày là 2 và nhỏ hơn 7 nên quá trình kết thúc.

+ Đáp số: 7 tuần và 2 ngày

3. Tìm số ngày từ số tuần

+ Cách để tìm số ngày nếu biết số tuần:

+ Nhân số tuần với 7

4. Tìm số ngày từ tổng số tuần và ngày

Cách để tìm số ngày khi biết tổng số tuần và ngày:

+ Nhân số tuần với 7

+ Đem tích số thu được cộng với số ngày đã cho được đáp số chính là số ngày cần tìm.

5. Phép cộng các ngày và giờ

Cách để cộng các ngày và giờ

– Cộng các ngày với nhau.

– Cộng các giờ với nhau.

– Nếu tổng số giờ lớn hơn hoặc bằng 24 thì ta thực hiện các bước sau:

+ Lấy tổng số giờ trừ đi 24.

+ Tăng số ngày lên thêm 1.

+ Lặp lại chu trình nếu số giờ vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 24.

Thí dụ: Cộng 4 ngày 21 giờ và 2 ngày 17 giờ

READ  Cách cúng sao giải hạn 2021, bài cúng dâng sao giải hạn đầu năm

– Cộng các ngày với nhau. (4 ngày + 2 ngày = 6 ngày)

– Cộng các giờ với nhau. (21 giờ + 17 giờ = 38 giờ) 

– Vì số giờ (38) lớn hơn 24 nên ta thực hiện các bước sau:

  • Trừ bớt đi 24 từ tổng số giờ. (38 giờ – 24 giờ = 14 giờ)
  • Tăng số ngày lên thêm 1. (6 ngày + 1 ngày = 7 ngày)

– Do số giờ thu được hiện tại (14) nhỏ hơn 24 nên quá trình kết thúc. 

Đáp số: 7 ngày và 14 giờ

6. Tìm số giờ từ số ngày và giờ

Cách để tìm số giờ khi biết số ngày và giờ:

+ Nhân số ngày với 24

+ Cộng tích số thu được và số giờ đã cho ta được tổng số giờ cần tìm.

7. Phép cộng thời gian

Cách để cộng các giờ và nửa giờ theo thời gian:

– Cộng số phút với nhau. Nếu số phút thu được lớn hơn hoặc bằng 60, ta trừ bớt đi 60 từ tổng số phút và tăng số giờ lên thêm 1.

– Cộng số giờ với nhau để tạo nên phần giờ của thời gian.

– Nếu số giờ lớn hơn 12 ta thực hiện các bước sau:

+ Trừ bớt đi 12 từ tổng số giờ.

+ Nếu thời gian ban đầu là SÁNG thì ta thay đổi thành CHIỀU, nếu thời gian ban đầu là CHIỀU thì ta thay đổi thành SÁNG.

+ Lặp lại chu trình nếu số giờ vẫn còn lớn hơn 12.

– Nếu số giờ bằng với 12 thì ta thay đổi SÁNG thành CHIỀU hoặc CHIỀU thành SÁNG.

Thí dụ: 17 giờ và 30 phút sau 3:30 SÁNG là mấy giờ?

– Tổng số phút bằng 60 nên ta trừ bớt đi 60 từ tổng số phút và tăng số giờ lên thêm 1 thành 18 giờ.

– Cộng các giờ với nhau. (18 giờ + 3 giờ = 21 giờ)

– Do tổng số giờ lớn hơn 12 nên ta thực hiện các bước sau:

+ Trừ bớt đi 12 từ tổng số giờ. (21 giờ – 12 giờ = 9 giờ)

READ  Góc Tìm Hiểu: Thế Nào Là Chia đa Thức Một Biến đã Sắp Xếp

+ Thay đổi SÁNG thành CHIỀU.

– Đáp số: 9:00 CHIỀU

8. Phép cộng giờ và phút

Cách để cộng giờ và phút

– Cộng các giờ với nhau.

– Cộng các phút với nhau.

– Nếu tổng số phút lớn hơn hoặc bằng 60 ta thực hiện các bước sau:

+ Trừ đi 60 từ tổng số phút.

+ Tăng số giờ lên thêm 1.

+ Lặp lại chu trình nếu số phút vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 60.

Thí dụ: Cộng 4 giờ 21 với 2 giờ 47 phút.

– Cộng các giờ với nhau. (4 giờ + 2 giờ = 6 giờ)

– Cộng các phút với nhau. (21 phút + 47 phút = 68 phút)

– Vì tổng số phút (68) lớn hơn 60 nên ta thực hiện các bước sau:

+ Trừ bớt đi 60 từ số phút. (68 phút – 60 phút = 8 phút) 

+ Tăng số giờ lên thêm 1. (6 giờ + 1 giờ = 7 giờ).

+ Do số phút thu được (8) nhỏ hơn 60 nên chu trình kết thúc.

– Đáp số: 3 giờ 8 phút

9. Tìm giờ và phút

Cách để tìm ra số giờ và phút khi biết tổng số phút:

+ Chia số phút cho 60

+ Thương số thu được là số giờ

+ Phần dư chính là số phút ngoài tổng số giờ đó

10. Đổi giờ và phút sang số phút

Cách để tìm tổng số phút nếu biết số giờ và phút:

+ Nhân số giờ với 60

+ Lấy kết quả thu được cộng với số phút đã cho

11. Phép cộng phút và giây

Cách để cộng các phút và giây

– Cộng các phút với nhau.

– Cộng các giây với nhau.

– Nếu số giây lớn hơn hoặc bằng 60 ta thực hiện các bước sau:

+ Trừ bớt đi 60 từ tổng số giây.

+ Tăng số phút lên thêm 1.

+ Lặp lại chu trình nếu số giây vẫn còn lớn hơn hoặc bằng 60.

Thí dụ: Cộng 4 phút 21 giây với 2 phút 47 giây.

– Cộng các phút với nhau. (4 phút + 2 phút = 6 phút) 

– Cộng các giây với nhau. (21 giây + 47 giây = 68 giây)

– Vì tổng số giây (68) lớn hơn 60 nên ta thực hiện các bước sau:

READ  Hướng Dẫn Cách Vẽ Bản đồ Việt Nam Trên Giấy A4 đơn Giản Nhất – Địa Lý 12

+ Trừ bớt đi 60 từ tổng số giây.(68 giây – 60 giây = 8 giây)

+ Tăng số phút lên thêm 1. (6 phút + 1 phút = 7 phút)

+  Do số phút lúc này (7) nhỏ hơn 60 nên quá trình kết thúc.

– Đáp số: 7 phút và 8 giây

12. Tìm phút và giây từ số giây

Cách để tìm phút và giây khi biết số giây:

+ Chia số giây cho 60

+ Thương số thu được chính là số phút

+ Phần dư của phép chia chính là số giây ngoài số phút

13. Tìm số giây từ số phút và giây

Cách để tìm số giây khi biết số phút và giây:

+ Nhân số phút với 60

+ Cộng tích số thu được và số giây ngoài số phút đã cho.

B – Bài tập tự luyện một số dạng bài tập về thời gian lớp 3

Bài 1: Lý đi từ nhà lúc 7 giờ kém 10 phút . Lý đến trường lúc 7 giờ 5 phút. Hỏi Lý đi từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút?

a. 10 phút

b. 5 phút

c. 15 phút

d. 7 giờ 5 phút

Bài 2: Trong một năm, ngày 27 tháng 5 là thứ sáu thì ngày 1 tháng 6 là:

a. Thứ ba

b. Thứ năm

c. Thứ tư

d. Thứ sáu

Bài 3: Ngày 29 tháng 4 là thứ năm thì ngày 2 tháng 5 cùng năm đó là:

a. Thứ bảy

b .Thứ hai

c. Chủ nhật

Bài 4. Tháng nào chỉ có 28 hoặc 29 ngày?

a. Tháng 1

b. Tháng 2

c. Tháng 3

Bài 5: Hàng ngày em đi ngủ lúc 10 giờ đêm và thức dậy lúc 6 giờ sáng hôm sau. Mỗi ngày em ngủ được:

a. 16 giờ

b. 7 giờ

c. 6 giờ

d. 8 giờ

Bài 6. Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Một số dạng bài tập về thời gian lớp 3 hay nhất (ảnh 2)

a. 6 giờ 13 phút

b. 6 giờ 15 phút

c. 7 giờ kém 45 phút

Bài 7. Trong 1 năm,

Các tháng có 30 ngày là:

……………………………………………………………………………………………

Các tháng có 31 ngày là:

……………………………………………………………………………………………

Bài 8. Ngày 8/3 là chủ nhật. Hỏi những ngày chủ nhật trong tháng đó là những ngày nào?

……………………………………………………………………………………………………………….

See more articles in category: Toán học

Đặng Gia Nghi

Mình là cô nàng Cự Giải thích nấu ăn và có kinh nghiệm về giảm cân. Từ lâu mình đã tìm hiểu về các phương pháp giảm cân, Hàm lượng calo trong từng món ăn. Nên loạt bài mình chia sẻ về Hàm lượng calo có trong từng món ăn hy vọng sẽ giúp ích được các bạn. Đây là blog mới mình chia sẻ về làm đẹp, cả nhà ủng hộ nhé!

Related Articles

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button